دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشگاه علم وصنعت یکی از بزرگ ترین و معتبر ترین دانشگاه ایران و خاورمیانه میباشد.

یکی از مهمترین دانشکده های این دانشگاه که درسال ۱۳۶۸ فعالیت خود را بطور رسمی اغاز نموده است دانشکده علوم کامپیوتر این دانشگاه میباشد.